Disruption of HPV16-E7 by CRISPR/Cas system induces apoptosis and growth inhibition in HPV16 positive human cervical cancer cells
BioMed Research International (2014) - Comments
pubmed: 25136604  doi: 10.1155/2014/612823  issn: 2314-6133  issn: 2314-6141 

Zheng Hu, Lan Yu, Da Zhu, Wencheng Ding, Xiaoli Wang, Changlin Zhang, Liming Wang, Xiaohui Jiang, Hui Shen, Dan He, Kezhen Li, Ling Xi, Ding Ma, Hui Wang