Undecylprodigiosin induced apoptosis in P388 cancer cells is associated with its binding to ribosome
PLoS ONE (2013) - Comments
pubmed: 23799011  doi: 10.1371/journal.pone.0065381  issn: 1932-6203 

Ping Liu, Yuan-yuan Wang, Xin Qi, QianQun Gu, Meiyu Geng, Jing Li