Flower colours and pigments in hybrid tuberose (Polianthes)
Scientia Horticulturae (2001) - Comments
doi: 10.1016/s0304-4238(00)00213-2  issn: 0304-4238 

Kuang-Liang Huang, Ikuo Miyajima, Hiroshi Okubo, Tsai-Mu Shen, Ta-Shiung Huang