Telomerase reconstitution contributes to resetting of circadian rhythm in fibroblasts
Molecular and Cellular Biochemistry (2008) - Comments
pubmed: 18398672  doi: 10.1007/s11010-008-9736-2  issn: 0300-8177  issn: 1573-4919 

Yi Qu, Meng Mao, Xihong Li, Yanyou Liu, Jianmin Ding, Zhou Jiang, Chaomin Wan, Lin Zhang, Zhengrong Wang, Dezhi Mu