The Tumor Suppressor Roles of miR-433 and miR-127 in Gastric Cancer
International Journal of Molecular Sciences (2013) - Comments
pubmed: 23880861  doi: 10.3390/ijms140714171  issn: 1422-0067 

Li-Hua Guo, Hui Li, Fang Wang, Jia Yu, Jin-Sheng He