Exosome-mediated transfer of lncRNA‑SNHG14 promotes trastuzumab chemoresistance in breast cancer
International Journal of Oncology (2018) - Comments
pubmed: 30015837  doi: 10.3892/ijo.2018.4467  issn: 1019-6439  issn: 1791-2423 

Huaying Dong, Wei Wang, Ru Chen, Yu Zhang, Kejian Zou, Mulin Ye, Xionghui He, Fan Zhang, Jing Han