Fas signal promotes the immunosuppressive function of regulatory dendritic cells via the ERK/β-catenin pathway
Journal of Biological Chemistry (2013) - Comments
pubmed: 23943615  doi: 10.1074/jbc.m112.425751  issn: 1083-351x  issn: 0021-9258 

Cheng Qian, Li Qian, Yizhi Yu, Huazhang An, Zhenhong Guo, Yanmei Han, Yongjian Chen, Yi Bai, Qingqing Wang, Xuetao Cao