Desensitization of NFκB for overcoming chemoresistance of pancreatic cancer cells to TNF-α or paclitaxel
Anticancer Research (2012) - Comment
pubmed: 23155247  issn: 1791-7530 

Shuichi Fujioka, Kyonsu Son, Shinji Onda, Christian Schmidt, Guido M Scrabas, Tomoyoshi Okamoto, Tetsuji Fujita, Paul J Chiao, Katsuhiko Yanaga