RETRACTED ARTICLE: MicroRNA-3194-3p inhibits metastasis and epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma by decreasing Wnt/β-catenin signaling through targeting BCL9
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology (2019) - Comments
doi: 10.1080/21691401.2019.1670190  issn: 2169-1401  issn: 2169-141x  pubmed: 31561723 

Bowen Yao, Yazhao Li, Liang Wang, Tianxiang Chen, Yongshen Niu, Qingguang Liu, Zhikui Liu