Fhit and CHK1 have opposing effects on homologous recombination repair
Cancer Research (2005) - Comments
pubmed: 16204026  doi: 10.1158/0008-5472.can-05-1966  issn: 0008-5472  issn: 1538-7445 

Baocheng Hu, Hongyan Wang, Xiang Wang, Hua-Rui Lu, Cuifen Huang, Simon N. Powell, Kay Huebner, Ya Wang