Treatment of Coronavirus Disease 2019 Patients With Prolonged Postsymptomatic Viral Shedding With Leflunomide: A Single-center Randomized Controlled Clinical Trial
Clinical Infectious Diseases (2020) - Comments
pubmed: 32955081  doi: 10.1093/cid/ciaa1417  issn: 1058-4838  issn: 1537-6591 

Mengmei Wang, Yang Zhao, Weihua Hu, Dong Zhao, Yunting Zhang, Tao Wang, Zhishui Zheng, Xiaochen Li, Shaolin Zeng, Zhenlian Liu, Li Lu, Zhihui Wan, Ke Hu