Carbon nano-onion-mediated dual targeting of P-selectin and P-glycoprotein to overcome cancer drug resistance
Nature Communications (2021) - Comments
pubmed: 33436622  doi: 10.1038/s41467-020-20588-0  issn: 2041-1723 

Hai Wang, Yutong Liang, Yue Yin, Jie Zhang, Wen Su, Alisa M. White, Bin Jiang, Jiangsheng Xu, Yuntian Zhang, Samantha Stewart, Xiongbin Lu, Xiaoming He