Bromhexine Hydrochloride Tablets for the Treatment of Moderate COVID‐19: An Open‐Label Randomized Controlled Pilot Study
Clinical and Translational Science (2020) - Comments
doi: 10.1111/cts.12881  issn: 1752-8054  issn: 1752-8062  pubmed: 32881359 

Ting Li, Laifang Sun, Wenwu Zhang, Chanfan Zheng, Chenchen Jiang, Mingjing Chen, Zhijuan Dai, Di Chen, Shihui Bao, Xian Shen