THY1 is a candidate tumour suppressor gene with decreased expression in metastatic nasopharyngeal carcinoma
Oncogene (2005) - Comments
pubmed: 16007174  doi: 10.1038/sj.onc.1208812  issn: 0950-9232  issn: 1476-5594 

Hong Lok Lung, Dhinoth Kumar Bangarusamy, Dan Xie, Arthur Kwok Leung Cheung, Yue Cheng, Mande Kuppusamy Kumaran, Lance Miller, Edison Tak-Bun Liu, Xin-Yuan Guan, Jonathan Shuntong Sham, Yan Fang, Liqiong Li, Nancy Wang, Alexey I Protopopov, Eugene R Zabarovsky, Sai Wah Tsao, Eric J Stanbridge, Maria Li Lung