KLF10 inhibits cell growth by regulating PTTG1 in multiple myeloma under the regulation of microRNA-106b-5p
International Journal of Biological Sciences (2020) - Comments
pubmed: 32549754  doi: 10.7150/ijbs.45999  issn: 1449-2288 

Mimi Zhou, Jinqiu Chen, Hui Zhang, Hailing Liu, Huan Yao, Xiaman Wang, Wanggang Zhang, Yingren Zhao, Nan Yang