miR-1204 promotes hepatocellular carcinoma progression through activating MAPK and c-Jun/AP1 signaling by targeting ZNF418
International Journal of Biological Sciences (2019) - Comments
pubmed: 31337980  doi: 10.7150/ijbs.33658  issn: 1449-2288 

Liang Wang, Liankang Sun, Yufeng Wang, Bowen Yao, Runkun Liu, Tianxiang Chen, Kangsheng Tu, Qingguang Liu, Zhikui Liu