Soluble B and T lymphocyte attenuator possesses antitumor effects and facilitates heat shock protein 70 vaccine-triggered antitumor immunity against a murine TC-1 cervical cancer model in vivo
The Journal of Immunology (2009) - Comments
pubmed: 19923459  doi: 10.4049/jimmunol.0804379  issn: 0022-1767  issn: 1550-6606 

Lingfei Han, Wei Wang, Yong Fang, Zuohua Feng, Shujie Liao, Wei Li, Yan Li, Chunxiao Li, Mayinuer Maitituoheti, Hong Dong, Zhiwen Lai, Qinglei Gao, Ling Xi, Mingfu Wu, Daowen Wang, Jianfeng Zhou, Li Meng, Shixuan Wang, Ding Ma