Retracted: Quercetin induces endoplasmic reticulum stress to enhance c DDP cytotoxicity in ovarian cancer: involvement of STAT 3 signaling
FEBS Journal (2015) - Comments
pubmed: 25611565  doi: 10.1111/febs.13206  issn: 1742-464x  issn: 1742-4658 

Zongyuan Yang, Yi Liu, Jing Liao, Cheng Gong, Chaoyang Sun, Xiaoshui Zhou, Xiao Wei, Taoran Zhang, Qinglei Gao, Ding Ma, Gang Chen