The roles of MASPIN expression and subcellular localization in non-small cell lung cancer
Bioscience Reports (2020) - Comments
doi: 10.1042/bsr20200743  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935  pubmed: 32391558 

Xiao-Fei Wang, Bo Liang, Da-Xiong Zeng, Wei Lei, Cheng Chen, Yan-Bin Chen, Ye-Han Zhu, Ning Gu, Jian-an Huang