Edible Bird's Nest Attenuates Menopause-Related Bone Degeneration in Rats via Increaing Bone Estrogen-Receptor Expression
Chinese Journal of Integrative Medicine (2021) - Comment
pubmed: 31872369  doi: 10.1007/s11655-019-3209-1  issn: 1672-0415  issn: 1993-0402 

Zhi-ping Hou, Shi-ying Tang, Hai-ru Ji, Pei-yuan He, Yu-hong Li, Xian-ling Dong, Meng-nan Du, Ismail Maznah, Wen-jing He