ILs-3, 6 and 11 increase, but ILs-10 and 24 decrease stemness of human prostate cancer cells in vitro
Oncotarget (2015) - Comments
pubmed: 26528857  doi: 10.18632/oncotarget.5883  issn: 1949-2553 

Dandan Yu, Yali Zhong, Xiaoran Li, Yaqing Li, Xiaoli Li, Jing Cao, Huijie Fan, Yuan Yuan, Zhenyu Ji, Baoping Qiao, Jian-Guo Wen, Mingzhi Zhang, Gunnar Kvalheim, Jahn M. Nesland, Zhenhe Suo