Cortical Neuron-Derived Exosomal MicroRNA-181c-3p Inhibits Neuroinflammation by Downregulating CXCL1 in Astrocytes of a Rat Model with Ischemic Brain Injury
Neuroimmunomodulation (2019) - Comments
doi: 10.1159/000502694  issn: 1021-7401  issn: 1423-0216  pubmed: 31665717 

He Song, Xiangjian Zhang, Rong Chen, Jiangyong Miao, Lina Wang, Lili Cui, Hui Ji, Ying Liu