MicroRNA-448 suppresses metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma through targeting JAK1/STAT3 pathway
Oncology Reports (2017) - Comments
pubmed: 28677798  doi: 10.3892/or.2017.5781  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Dan-Li Yu, Tao Zhang, Kun Wu, Yan Li, Juan Wang, Jun Chen, Xiao-Quan Li, Xing-Guo Peng, Jia-Ning Wang, Li-Guo Tan