Repeated-dose 26-week oral toxicity study of ginsenoside compound K in Beagle dogs
Journal of Ethnopharmacology (2020) - Comment
doi: 10.1016/j.jep.2019.112323  issn: 0378-8741  pubmed: 31639487  issn: 1872-7573 

Chunmei Li, Zhezhe Wang, Tong Wang, Guangfei Wang, Guisheng Li, Chengfeng Sun, Jian Lin, Liqin Sun, Xilin Sun, Susan Cho, Hongbo Wang, Yonglin Gao, Jingwei Tian