MicroRNA-101-3p inhibits fibroblast-like synoviocyte proliferation and inflammation in rheumatoid arthritis by targeting PTGS2
Bioscience Reports (2020) - Comments
pubmed: 31894846  doi: 10.1042/bsr20191136  issn: 1573-4935  issn: 0144-8463 

Qiaofeng Wei, Fang Lv, Hongju Zhang, Xinfang Wang, Qin Geng, Xiuying Zhang, Tongying Li, Shujun Wang, Yajuan Wang, Yanhui Cui