Exploration of a novel geoengineering solution: lighting up tropical forests at night
Copernicus GmbH (2021) - Comments
doi: 10.5194/esd-2021-85 

Xueyuan Gao, Shunlin Liang, Dongdong Wang, Yan Li, Bin He, Aolin Jia