Identification of a Tumor-Suppressive Human-Specific MicroRNA within the FHIT Tumor-Suppressor Gene
Cancer Research (2014) - Comments
doi: 10.1158/0008-5472.can-13-3279  issn: 0008-5472  issn: 1538-7445  pubmed: 24556720 

Baocheng Hu, Xiaomin Ying, Jian Wang, Jittima Piriyapongsa, I. King Jordan, Jipo Sheng, Fang Yu, Po Zhao, Yazhuo Li, Hongyan Wang, Wooi Loon Ng, Shuofeng Hu, Xiang Wang, Chenguang Wang, Xiaofei Zheng, Wuju Li, Walter J. Curran, Ya Wang