Lentiviral Vector-Mediated SHC3 Silencing Exacerbates Oxidative Stress Injury in Nigral Dopamine Neurons by Regulating the PI3K-AKT-FoxO Signaling Pathway in Rats with Parkinson’s Disease
Cellular Physiology and Biochemistry (2018) - Comments
doi: 10.1159/000493228  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778  pubmed: 30184529 

Jian Gong, Lei Zhang, Qian Zhang, Xiang Li, Xiang-Jun Xia, Yin-Yuan Liu, Qin-Shang Yang