The role of DOT1L in the proliferation and prognosis of gastric cancer
Bioscience Reports (2020) - Comment
pubmed: 31939604  doi: 10.1042/bsr20193515  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Zaozhi Song, Zhuoli Wei, Qingkang Wang, Xinxin Zhang, Xiaoying Tao, Nan Wu, Xue Liu, Jun Qian