TEAD transcription factors mediate the function of TAZ in cell growth and epithelial-mesenchymal transition
Journal of Biological Chemistry (2009) - Comments
pubmed: 19324877  doi: 10.1074/jbc.m900843200  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x 

Heng Zhang, Chen-Ying Liu, Zheng-Yu Zha, Bin Zhao, Jun Yao, Shimin Zhao, Yue Xiong, Qun-Ying Lei, Kun-Liang Guan