Identification and functional characterization of circRNA-0008717 as an oncogene in osteosarcoma through sponging miR-203
Oncotarget (2018) - Comments
pubmed: 29854278  doi: 10.18632/oncotarget.23466  issn: 1949-2553 

Xiang Zhou, Dimple Natino, Zili Qin, Dong Wang, Zhen Tian, Xuan Cai, Bo Wang, Xijing He