Efficacy and Safety of an Inactivated Whole-Virion Vaccine Against COVID-19, QazCovid-in®, In Healthy Adults: A Multicentre, Randomised, Single-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Clinical Trial With a 6-Month Follow-Up
SSRN Electronic Journal (2022) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.4016484  issn: 1556-5068 

Berik Khairullin, Kunsulu Zakarya, Mukhit Orynbayev, Yergali Abduraimov, Markhabat Kassenov, Gulbanu Sarsenbayeva, Kulyaisan Sultankulova, Olga Cherviyakova, Balzhan Myrzhakhmetova, Aziz Nakhanov, Ainur Nurpeisova, Kuandyk Zhugunissov, Nurika Assanzhanova, Sergazy Nurabayev, Aslan Kerimbayev, Zakir Ershebulov, Yerbol Burashev, Ilyas Kulmagambetov, Timur Davlyatshin, Maria Sergeeva