Loss of the novel mitochondrial protein FAM210B promotes metastasis via PDK4-dependent metabolic reprogramming
Cell Death and Disease (2017) - Comments
pubmed: 28594398  doi: 10.1038/cddis.2017.273  issn: 2041-4889 

Shujuan Sun, Jia Liu, Meisong Zhao, Yingyan Han, Pingbo Chen, Qingqing Mo, Beibei Wang, Gang Chen, Yong Fang, Yuan Tian, Jianfeng Zhou, Ding Ma, Qinglei Gao, Peng Wu