DNA methylation-mediated repression of miR-941 enhances lysine (K)-specific demethylase 6B expression in hepatoma cells
The Journal of biological chemistry (2014) - Comments
doi: 10.1074/jbc.m114.567818  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x  pubmed: 25049231 

Pei-Pei Zhang, Xiang-ling Wang, Wei Zhao, Bing Qi, Qian Yang, Hai-Ying Wan, Ze-yu Shuang, Min Liu, Xin Li, Shengping Li, Hua Tang