microRNA-526b servers as a prognostic factor and exhibits tumor suppressive property by targeting Sirtuin 7 in hepatocellular carcinoma
Oncotarget (2017) - Comments
pubmed: 29152116  doi: 10.18632/oncotarget.21209  issn: 1949-2553 

Xin Liu, Liu Yang, Jianfeng Tu, Wenwei Cai, Meiqi Zhang, Zhangxuan Shou, Yingmin Yao, Qiuran Xu