MicroRNA-520c enhances cell proliferation, migration, and invasion by suppressing IRF2 in gastric cancer
FEBS Open Bio (2016) - Comments
pubmed: 28203525  doi: 10.1002/2211-5463.12142  issn: 2211-5463 

Ying-ru Li, Li-qiang Wen, Yang Wang, Tai-cheng Zhou, Ning Ma, Ze-hui Hou, Zhi-peng Jiang