DNA methylation downregulated mir-10b acts as a tumor suppressor in gastric cancer
Gastric Cancer (2015) - Comments
doi: 10.1007/s10120-014-0340-8  issn: 1436-3291  issn: 1436-3305  pubmed: 24481854 

Zheng Li, Huizi Lei, Min Luo, Yi Wang, Lei Dong, Yanni Ma, Changzheng Liu, Wei Song, Fang Wang, Junwu Zhang, Jianxiong Shen, Jia Yu