PEGylated hollow gold nanoparticles for combined X-ray radiation and photothermal therapy in vitro and enhanced CT imaging in vivo
Nanomedicine Nanotechnology Biology and Medicine (2019) - Comments
pubmed: 30597210  doi: 10.1016/j.nano.2018.12.005  issn: 1549-9634  issn: 1549-9642 

Ru Wang, Junjie Deng, Dongsheng He, Ershuang Yang, Wenqian Yang, Di Shi, Yanni Jiang, Zijie Qiu, Thomas J. Webster, Yan Shen