Antiviral Efficacy and Safety of Molnupiravir Against Omicron Variant Infection: A Randomized Controlled Clinical Trial
Frontiers in Pharmacology (2022) - Comments
doi: 10.3389/fphar.2022.939573  issn: 1663-9812  pubmed: 35784723 

Rongrong Zou, Ling Peng, Dan Shu, Lei Zhao, Jianfeng Lan, Guoyu Tan, Jinghan Peng, Xiangyi Yang, Miaona Liu, Chenhui Zhang, Jing Yuan, Huxiang Wang, Song Li, Hongzhou Lu, Wu Zhong, Yingxia Liu