Effect of Ermiao Fang with Xixin (Herba Asari Mandshurici) on bone marrow stem cell directional homing to a focal zone in an osteoarthritis rat model
Journal of Traditional Chinese Medicine (2014) - Comments
doi: 10.1016/s0254-6272(15)30050-9  issn: 0254-6272  pubmed: 25185368 

Ying Xu, Guojing Dai, Qian Liu, Hongwei Zhu, Weiheng Chen, Ping Zhang, Tiejun Zhao, Na Lin