Bioresource Upgrade for Sustainable Energy, Environment, and Biomedicine
Nano-Micro Letters (2023) - Comments
pubmed: 36629933  doi: 10.1007/s40820-022-00993-4  issn: 2311-6706  issn: 2150-5551 

Fanghua Li, Yiwei Li, K. S. Novoselov, Feng Liang, Jiashen Meng, Shih-Hsin Ho, Tong Zhao, Hui Zhou, Awais Ahmad, Yinlong Zhu, Liangxing Hu, Dongxiao Ji, Litao Jia, Rui Liu, Seeram Ramakrishna, Xingcai Zhang