CmWRKY15 Facilitates Alternaria tenuissima Infection of Chrysanthemum
PLoS ONE (2015) - Comment
pubmed: 26600125  doi: 10.1371/journal.pone.0143349  issn: 1932-6203 

Qingqing Fan, Aiping Song, Jingjing Xin, Sumei Chen, Jiafu Jiang, Yinjie Wang, Xiran Li, Fadi Chen