MiR-21 mediates sorafenib resistance of hepatocellular carcinoma cells by inhibiting autophagy via the PTEN/Akt pathway
Oncotarget (2015) - Comment
doi: 10.18632/oncotarget.4814  issn: 1949-2553  pubmed: 26311740 

Changjun He, Xuesong Dong, Bo Zhai, Xian Jiang, Deli Dong, Baoxin Li, Hongchi Jiang, Shidong Xu, Xueying Sun