Atomic layer deposition of Pt nanoparticles on ZrO2 based metal-organic frameworks for increased photocatalytic activity
Ceramics International (2019) - Comment
doi: 10.1016/j.ceramint.2019.05.306  issn: 0272-8842 

Shuai Peng, Ming Li, Xixian Yang, Penghui Li, Hao Liu, Wei Xiong, Xiongyi Peng