Somatic mutation of the cohesin complex subunit confers therapeutic vulnerabilities in cancer
Journal of Clinical Investigation (2018) - Comments
pubmed: 29649003  doi: 10.1172/jci98727  issn: 0021-9738  issn: 1558-8238 

Yunhua Liu, Hanchen Xu, Kevin Van Der Jeught, Yujing Li, Sheng Liu, Lu Zhang, Yuanzhang Fang, Xinna Zhang, Milan Radovich, Bryan P. Schneider, Xiaoming He, Cheng Huang, Chi Zhang, Jun Wan, Guang Ji, Xiongbin Lu