HOTAIR contributes to cell proliferation and metastasis of cervical cancer via targetting miR-23b/MAPK1 axis
Bioscience Reports (2018) - Comments
pubmed: 29335299  doi: 10.1042/bsr20171563  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Qin Li, Yanhong Feng, Xu Chao, Shuai Shi, Man Liang, Yumei Qiao, Bin Wang, Pin Wang, Zhenning Zhu