Immunogenicity and Safety of BNT162b2 mRNA Vaccine in Chinese Adults: A Randomized Clinical Trial
SSRN Electronic Journal (2022) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.4114061  issn: 1556-5068 

Ai-Min Hui, Jing-Xin Li, Li Zhu, Rong Tang, Huayue Ye, Mei Lin, Lei Ge, Xiyuan Wang, Fuzhong Peng, Zhenggang Wu, Xi-Ling Guo, Yunfeng Shi, Hong-Xing Pan, Jiahong Zhu, Zhizhou Song, Jingjun Qiu, Wei Wang, Jianfei Zheng, Orkun Ozhelvaci, Svetlana Shpyro