Novel oncolytic adenovirus selectively targets tumor-associated polo-like kinase 1 and tumor cell viability
Clinical Cancer Research (2005) - Comments
doi: 10.1158/1078-0432.ccr-05-1085  issn: 1078-0432  issn: 1557-3265  pubmed: 16322306 

Jianfeng Zhou, Qinglei Gao, Gang Chen, Xiaoyuan Huang, Yunping Lu, Kanyan Li, Daxing Xie, Liang Zhuang, Jingniu Deng, Ding Ma