The BET inhibitor I-BET762 inhibits pancreatic ductal adenocarcinoma cell proliferation and enhances the therapeutic effect of gemcitabine
Scientific Reports (2018) - Comments
pubmed: 29802402  doi: 10.1038/s41598-018-26496-0  issn: 2045-2322 

Fang Xie, Mei Huang, Xiansheng Lin, Chenhai Liu, Zhen Liu, Futao Meng, Chao Wang, Qiang Huang