Ultrastable atomic copper nanosheets for selective electrochemical reduction of carbon dioxide
Science Advances (2017) - Comments
doi: 10.1126/sciadv.1701069  issn: 2375-2548  pubmed: 28913427 

Lei Dai, Qing Qin, Pei Wang, Xiaojing Zhao, Chengyi Hu, Pengxin Liu, Ruixuan Qin, Mei Chen, Daohui Ou, Chaofa Xu, Shiguang Mo, Binghui Wu, Gang Fu, Peng Zhang, Nanfeng Zheng